บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

 

 

ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ประกอบด้วย

- สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
- บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง
- บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

 • รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้ สามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัย ของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

 

หมดกังวลทั้งค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้องด้วยความคุ้มครองแบบค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน จากประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่ทำให้คุณแฮปปี้ได้มากกว่า

ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ หรือไม่มีประกันสุขภาพ สามารถเลือกประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับตนเองและเพิ่มความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ผู้ที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพจากองค์กร หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่กังวลว่าวงเงินที่มีไม่เพียงพอ สามารถเลือกประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีความรับผิดส่วนแรก เพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมและยังจ่ายเบี้ยประกันภัยลดลงด้วย

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับ
โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่
 
 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
 
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ
 
 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

 

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร 
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด   
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
 • นิ่วทุกชนิด 
 • เส้นเลือดขอดที่ขา 
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
 
 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการ ของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษา แนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือ การคุมกำเนิด
 
บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่อยู่ภายใต้บันทึกสลักหลังนี้ และไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
 
 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 
บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)
ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือการป่วยใด ๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ
 
หมายเหตุ
 
 1. เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 5. เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 6. เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารภนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ เป็นชื่อทางการตลาดของ 1) สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ 2) บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง 3) บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษา พยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)
เคยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
จะสามารถทำประกันได้หรือไม่?
สามารถทำได้!!
 
โดยมีระยะเวลาที่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับประกันด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง ดังนี้
 
1.  ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วยเล็กน้อย เหมือนไข้หวัด ไม่มีปอดอักเสบ
   รับพิจารณาตั้งแต่ 1 เดือน หลังการเจ็บป่วย Covid-19 สิ้นสุด ยกเว้นกรณีซื้อประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ รับพิจารณาตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
 
2. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่มีอาการปอดอักเสบ แต่ไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ หรือไม่ต้องเข้ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
   รับพิจารณาตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังการเจ็บป่วย Covid-19 สิ้นสุด
 
3. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่มีอาการรุนแรง จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือต้องรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
   รับพิจารณาตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป หลังการเจ็บป่วย Covid-19 สิ้นสุด
 
ทุกกรณี ขอให้แนบเอกสารทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งในช่วงที่ป่วยและช่วงที่นัดติดตามอาการ (ถ้ามี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ผลเอ็กซเรย์ปอดและผลตรวจเลือด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้