คำถามที่พบบ่อย

ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ส่วนของค่ารักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

แต่ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์

คำถาม:
ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนคนเดินเท้าจนได้รับบาดเจ็บต้องเช้ารักษาตัวที่รพ. วันที่คนเจ็บออกจากรพ. ทางรพ.แจ้งว่าต้องมีการชำระค่าวิชาชีพแพทย์นิติเวช เนื่องจากประกันภัยไม่ครอบคลุมในส่วนนี้ ไม่ทราบว่ากรณีนี้เป็นทุกบริษัทประกันภัยหรือไม่ แล้วทางเราคือผู้เอาประกันสามารถเบิกคืนได้หรือไม่

คำตอบ:
ครอบคลุม ถือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186

ยางระเบิด ฉีกขาดเอง ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง รวมถึงการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน และเนื่องจากยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ดังนั้น การชดใช้จะมีการพิจารณาค่าเสื่อมสภาพของยางประกอบด้วย

หากมีการรับประกันในขณะที่รถยนต์มีแผลเก่าก่อนทำประกัน กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองแผลเก่านั้น (ติดรีมาร์ก / Remark) แต่ถ้าต้องการให้มีความคุ้มครองปกติทั้งหมด ลูกค้าต้องจัดซ่อมแผลเดิมให้เรียบร้อยก่อน แล้วแจ้งบริษัทฯทราบ

2 แบบนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน 
- หากเลือกแบบเหมาจ่าย ก็จะเข้าใจง่าย และครอบคลุมค่ารักษาแบบเหมารวมทุกรายการ เพียงแค่จำว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดคือเท่าไหร่ และใช้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง ซึ่งค่าเบี้ยประกันแบบนี้จะแพงกว่าแบกแยกค่าใช้จ่าย
- หากเลือกแบบแยกค่าใช้จ่าย หากคุณมีงบไม่มากนักและมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพบางตัวอยู่แล้ว อาจเลือกแบบแยกค่าใช้จ่ายแทนเพราะค่าเบี้ยจะถูกกว่า แต่ความคุ้มครองจะแยกวงเงินค่าใช้จ่ายตามรายการการรักษา เช่น ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ตรงกับที่ประกันระบุ

คำถาม: 
อายุรถยนต์ในทางประกันภัย นับแบบไหน เช่น นับตาม Model รถ หรือนับตามปีที่จดทะเบียน เพราะส่วนใหญ่รถยนต์เกิน5 ปี บริษัทประกันภัยปฏิเสธการรับทำประกันภัย
 
คำตอบ: 
นับตามปีที่จดทะเบียน
 
อ้างอิง: FAQ ของ คปภ

  1. ผู้เอาประกันภัย ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต
  2. ผู้เอาประกันภัย ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. มีการเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวติโดยทุจริต
ตัวอย่างเช่น นายสมบัติทำประกันชีวิตด้วยจำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 50,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี นายสมบัติถูกนายดำรง (ผู้รับประโยชน์) ฆ่าตายเพื่อหวังเงินเอาประกันภัย
 
กรณีเช่นนี้ หากสืบทราบได้ บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท แต่จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว 3 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท ให้เท่านั้น

รถตู้รับนักเรียนถ้าจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ที่นั่ง จะต้องซื้อ พ.ร.บ. เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เบี้ย 1,182.35 บาท หากเป็นรถรับจ้างหรือให้เช่า จะต้องจ่ายเบี้ย 2,493.10 บาท 

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลักในกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) สำหรับการยกเลิกการทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรงในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป

คือสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (Payer Benefit : PB) ให้ความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกัน หากผู้ชำระเบี้ยประกัน (บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

พ.ร.บ.รถยนต์ คือ เอกสารที่ใช้คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยลักษณะของ พ.ร.บ. จะอยู่บนกระดาษขนาด A4 ขอบข้างมีแถบสีเงิน ซึ่งเป็นเอกสารจำเป็น ที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถ้ารถยนต์คันไหนไม่มี พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่ออายุของป้ายภาษีรถยนต์ได้

ป้ายภาษีรถยนต์ คือ เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการต่อภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องกับกรมขนส่ง ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยแผ่นป้ายภาษีรถยนต์จะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่กระจกรถยนต์

ค่าเอ็กเซส (excess) หรือค่าส่วนเกิน คือ จำนวนเงินที่คุณตกลงรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผิดจากเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่น กรณีรถยนต์ถูกขีดข่วน และไม่สามารถหาตัวผู้ทำได้ หรือไม่มีคู่กรณี คุณจะต้องเป็นผู้เสียค่า excess ในการซ่อมแซมครั้งนั้น ซึ่งจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับกรณี หรือตามที่ตกลงกันไว้

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ที่มีหมวดความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

โดยแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วย COVID-19 และต้องรับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล นับตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนื่องจากผลการวินิจฉัยโรค COVD-19 เช่น กรมธรรม์คุ้มครองวันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ถึงวันที่ 26/3/2563 เวลา 13.30 น. เป็นระยะเวลา 14 วันที่บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ และแพทย์ให้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันที่ 27-31/3/2563 และผลตรวจวินิจฉัยโรคเป็น Covid-19 บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ 14 วัน โดยจะนับวันที 28/3/2563 เป็นวันแรก และนับถึงวันที่ 31 เป็นวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาล

จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี

หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) อยู่ในระยะเวลารอคอย โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จะเคลมไม่ได้

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (นับวันเวลาชนวันเวลา) ตัวอย่าง ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ระยะเวลารอคอย คือ วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 13/3/2563 เวลา 22.00 น. จะนับเป็น 1 วัน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.00 น. เป็นระยะเวลา 14 วัน ที่บริษัทไม่จ่ายค่าทดแทน แต่หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) ตั้งแต่วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.01 น. เป็นตันไป โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จึงจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองได้

ไม่มี

เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์จะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้